20.04.2010 г.
Във връзка с твърдения на говорителя на Главния прокурор Стелиана Кожухарова, Сметната палата съобщава следното:

През периода 2005 – 2009 г. Сметната палата е извършила общо 15 одита на Националната здравноосигурителна каса,  като в това число са и одитите и заверките на годишните й финансови отчети.

Сметната палата е изпълнила всички изисквания на Закона за Сметната палата, според който тя осъществява одит на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (чл. 5, ал. 1, т. 1) и внася всяка година в Народното събрание доклад по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за предходната година (чл. 46, ал. 1, т. 1). Последният извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса обхваща периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. и докладът за него е внесен в Народното събрание на 17 август 2009 г.
    
    Всяка година Сметната палата извършва и одит и заверка на годишния финансов отчет на Националната здравноосигурителна каса.
    Съгласно одитната програма на Сметната палата за 2010 г. предстои да бъдат извършени:
- Одит и заверка на годишния финансов отчет на Националната здравно-осигурителна каса за 2009 г.
- Одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.

Сметната палата е извършила и одити на финансовото управление и на изпълнението на дейности в Националната здравноосигурителна каса. Сред тях са:

- Одит на дейността на Районната здравноосигурителна каса – гр. Плевен за периода от 01.01.2005 г. до 30.06.2009 г. С решение на Сметната палата докладът за този одит е изпратен в прокуратурата за наличие на данни за престъпление.

 - Одит на финансовото управление на Националната здравноосигурителна каса за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. Докладът по този одит е изпратен до председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание, на министъра на здравеопазването, както и на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки в частта за нарушенията на обществените поръчки.

-  Одит на дейността на Националната здравноосигурителна каса по контрола на разходите за болнична медицинска помощ за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. Докладът за одита е изпратен на председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание и министъра на здравеопазването.

- Одит на дейността по договаряне на лекарствата за домашно лечение, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. Докладът за одита е изпратен на председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание и министъра на здравеопазването.

    - Одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната здравноосигурителна каса за периода 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. Докладът за одита е изпратен на председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание.
    
    Всички доклади за резултатите от одитите на Националната здравноосигурителна каса са публикувани на интернет страницата на Сметната палата с изключение на доклада за извършения одит на Районната здравноосигурителна каса – гр. Плевен, който е даден на прокуратурата и по закон не може да се огласява.