28.06.2011 г.
По повод на разпространени в медиите твърдения на проф. д-р Светла Бъчварова, че не е получила окончателния одитен доклад за извършения одит на Селскостопанската академия, Сметната палата съобщава следното:

Проектът на доклада за извършения одит на финансовото управление на Селскостопанска академия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. е връчен на проф. Светла Бъчварова на 30 май 2011 г. В законовия 14-дневен срок тя е изпратила становище по него.

В окончателния одитен доклад, издаден с разпореждане на председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров, няма фактологични промени, които да водят до нова законова процедура за уведомяване и възможност за писмено становище (възражение) от ръководителя на одитирания обект.

Съгласно чл. 47 ал. 1 от Закона за Сметната палата окончателният одитен доклад е изпратен на проф. Бъчварова в качеството й на ръководител на одитирания обект с обратна разписка на 24 юни 2011 г.

На основание чл. 47, ал. 2 докладът е даден и на министъра на земеделието и храните като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.     

Тъй като докладът е изпратен и на Главния прокурор, Сметната палата не го  публикува на интернет страницата си, както изисква чл. 57 ал. 2, нито е оповестявала данни от него.