11.12.2001 г.

От 12.07.2001 г. българската СП е в редовете на ИНТОСАЙ
11.12.2001 г.


Секретариатът на ЕВРОСАЙ уведоми Сметната палата на Република България, че вече е член на ЕВРОСАЙ. Лично Франсоа Ложро, първи президент на Сметната палата на Република Франция и президент на ЕВРОСАЙ, е информирал Секретариата, че Управителният комитет на организацията няма никакви забележки по отношение на кандидатурата на българската Сметна палата за членство в ЕВРОСАЙ.

ЕВРОСАЙ е една от регионалните организации на ИНТОСАЙ (международна организация на върховните институции за контрол на публичните финанси), която обединява в своите редове повече от 180 контролни институции от целия свят. От 12 юли 2001 г. член на ИНТОСАЙ е и Сметната палата на Република България.

Сега членове на ЕВРОСАЙ са върховни одитни институции на над 40 страни от европейския континент.

Основната цел на ЕВРОСАЙ е да съдейства за развитие на сътрудничеството между сметните палати-членки на организацията, а също така да способства за обмяна на информация, документация и изследвания в областта на контрола на публичните финанси, за унифициране на одитната терминология, за създаване на университетски катедри по тази дисциплина.

Работни органи на ЕВРОСАЙ са Управителният комитет и Секретариатът. Функциите на Секретариат на ЕВРОСАЙ изпълнява Сметната палата на Испания. Той издава ежегодно списание "EUROSAI" и тримесечен бюлетин "EUROSAI Newsletter".

Висш орган на ЕВРОСАЙ е конгресът, който се свиква веднъж на три години. Следващият конгрес на ЕВРОСАЙ ще се състои през 2002 г. в Москва.