19.10.2007 г.

Семинар на тема “Установяване на измами и корупционни практики” се проведе на 18 и 19 октомври 2007 в София. Семинарът е част от съвместния проект на Сметната палата на Великобритания и Сметната палата на България за укрепване на капацитета за одитиране на средства от ЕС и за превенция на публичния сектор от измами и корупция.

Семинарът имаше за цел да предаде на българските одитори опита на Великобритания и да покаже корупционните практики в две особено рискови области в ЕС – измами при възлагане на обществените поръчки и установяване и превенция на измамите при ДДС.

При откриването на семинара Валери Апостолов, член на Сметната палата, обяви, че в обучението за борба с корупцията и измамите вече има няколко годишна практика – 2 туининг проекта за укрепване на капацитета на Сметната палата, осъществени с Великобритания, Германия и Испания и 100 български одитори, преминали серия обучения по проект за борба с корупцията с подкрепата на американската агенция USAID.

Като резултат са изработени правила на Сметната палата за превенция и борба с измамите и корупцията, представени и обсъдени в Сметната палата на Северна Ирландия.

Целта на настоящия семинар бе да подпомогне българските одитори в комуникацията с националните и европейските органи при установяване на корупционните практики в публичния сектор.
В обучението взеха участие повече от 40 одитори и експерти от Сметната палата. Присъстваха и представители от Министерството на финансите от дирекциите “Вътрешен контрол” и “Одит на средствата от ЕС”.

Лектор от СП на Великобритания бе г-жа Рахини Милваганам. Въведение в проблематиката за измами и корупция, ролята на външния одитор, ролята на организацията и примери от практиката на организациите във Великобритания., измами при обществените поръчки и измами при ДДС бяха темите в програмата на семинара.

Г-жа Милваганам заяви, че във Великобритания при обществените поръчки се акцентира върху фактическите проверки за измами, а не само върху документалната част – например дали материалът за изработването отговаря на обявения в поръчката, дали са усвоени количествата и т.н.

Измамите с ДДС са честа практика и във Великобритания, каза г-жа Милваганам. Санкциите, които се налагат, са до 100% от неизплатения размер на задълженията плюс начисляване на лихви до момента на внасяне. Ако обаче фирмите сами признаят реалния ДДС, който дължат, може санкцията да им се намали до 20%. Когато средствата не могат да се вземат от юридическото лице, се конфискува имуществото на физическото лице от специално създадената служба. Вече имаме много събрани поршета, пошегува се г-жа Милваганам. Тя обаче призна, че борбата със сивата икономика, където се въртят милиарди, е много трудна и във Великобритания. Проверяващите органи проследяват фирмите в сивата икономика, за да ги уличат, чрез рекламите и чрез нереално обявените обороти.

Вторият ден на семинара бе посветен на работа по групи, които ще предложат презентации по следните въпроси: - каква е използваната практическа методология от Сметната палата на България; как да се подобри сегашната практика и как Сметната палата на България да подпомогнаг одитираните обекти да подобрят своите системи с цел минимизиране на риска от измами.

През декември 2005 г. е приета международна Конвенция на ООН за борба с корупцията, а през декември 2008 г. ще се състои съвещание на ООН за определяне на стъпките в бъдещата борба с корупцията.Лектор от СП на Великобритания е г-жа Рахини Милваганам, одитен мениджър с повече от 25 години професионален опит на одитор, включително на одити на средства от ЕС и обществени поръчки.

Ръководи големи одитни екипи както за финансови одити, така и за одити в специфични области като ИТ и обществените поръчки.
Работи съвместно с голяма счетоводна компания за проверка на ИТ управлението на министерско равнище и ИТ системите на публични органи.

Като мениджър за връзка за одита на плащанията по Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство осъществява връзката между одиторите в сметните палати на Шотландия, Северна Ирландия и Великобритания и Уелс, за да осигури навременното подготвяне и с необходимото качество одитни доклади за Европейската комисия.

Организира взаимни срещи за подобряване на качеството на одитите и за да информира одиторите за различните изисквания на Европейската комисия.
Работи със служителите на Генерална дирекция „Земеделие” на Европейската комисия, за да наложи мнението на СП на Великобритания за равнището на сигурността, което одиторите могат да дадат за ИТ системите.


Презентация "Установяване на измами и корупционни практики" - Сметна палата на Великобритания
лектор: Рахини Милваганам