16.09.2008 г.
Съвместен семинар на българската и британската сметни палати на тема „Одит на структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз” се провежда от 16 до 18 септември. Той е финансиран от посолството на Великобритания в България. Семинарът е продължение на проекта „Укрепване на капацитета на Сметната палата на България за одитиране на средства от ЕС и за превенция на публичния сектор от измами и корупция”. Това е вторият съвместен проект на двете сметни палати.

Семинара откриха проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата на Република България и посланикът на Великобритания в България, г-н Стийв Уилиамс.

Професор Димитров благодари на посланик Уилямс за съдействието, което посолството на Великобритания оказва на Българската сметна палата от самото начало на проекта, стартирал на 11 юли 2007 г.

Посланик Уилямс подчерта традиционно доброто сътрудничество между двете сметни палати и посочи, че е изключително доволен от факта, че освен британският опит, ще бъде представен и опита на Малта, като държава с опит, сходен на българския и че основна цел на семинара ще бъде да се оценят ефективността и ефикасността на системите.

Лектори на семинара са Андрю Хеймър, главен одитор на Сметната палата на Великобритания и Роберт Камилери, МФ на Малта. В програмата на семинара са залегнали темите: Общ преглед на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Регламенти на ЕС за периода 2007 -2013; Моделът на Малта за управление на фондовете на ЕС; Дискусии по главните рискове за България, Малта и Великобритания; Одитът на системите за управление на фондовете на ЕС; Дискусия по доброто финансово управление и одита на системите; Главните рискове при предоставянето на средства на ЕС; Конфликт на интереси – документиране и докладване; Уроците от използването на структурните фондове на ЕС в Малта и Великобритания.

Системата трябва да има заложени контролни механизми за превенция на конфликт на интереси на всички нива, каза Андрю Хамър. Според него разделението на задълженията и проверките са важни основни контролни механизми. Лекторът даде примери от практиката на извършвани контроли и разгледа гледната точка на външния одитор.

Представен бе малтийският модел за администриране на средствата от европейските фондове. В периода 2004 – 2006 г. на Малта са отпуснати € 63 милиона по програма, финансирана от Структурните фондове (единственият програмен документ, приет в Малта). Предвидените средства за Малта за периода 2007 – 2013 г. са общо в размер на € 855 млн.

Дискусията върху основните рискове при управлението на средствата от ЕС се фокусира основно върху неизразходването на средствата от ЕС, предназначени за България; налагането на финансови санкции и връщане на средства на ЕС и невъзможността средствата да бъдат изразходвани ефективно и по възможно най-ползотворния начин.