11.11.2021 г.

Одитът на средствата, предназначени за справяне с пандемията от Ковид-19, новите подходи и предизвикателства в одитната дейност, средствата, предоставени на страните от ЕС по Плана за възстановяване - Next Generation EU, бяха сред основните теми в годишната среща на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ от ЕС и Европейската сметна палата.

Необходима е по-голяма координация на ниво Европейски съюз при бъдещи кризи. Само обединени ВОИ от ЕС могат да си сътрудничат за преодоляване на проблемите, свързани с пандемията, както и с упражняването на контрол при управлението на бъдещи кризи.

Много са предизвикателствата в одитната дейност, за които наред с пандемията, ВОИ на ЕС трябва да разпределят значителни ресурси за оценка и одит, както незабавно, така и в дългосрочен план - климатични промени, енергийна сигурност, инфлация, застаряващо население, дигитална инфраструктура, намаляване на националния дефицит, натрупване на дългове и др. Ръководителите на ВОИ бяха единодушни, че са необходими съответните структурни реформи на национално ниво, за да бъдат адресирани тези нови предизвикателства. Това от своя страна поставя фокуса отново върху Върховните одитни институции и подчертава колко важна е тяхната роля в този процес, за да бъдат изразходвани по най-ефективния и икономичен начин свързаните със структурните реформи разходи на публични средства. За целта е  необходим нов подход на работа, нови одитни програми, разработването на нов инструментариум за извършване на одити, за да се отговори в максимална степен на очакванията и нагласите на обществото.

Безпрецедентната здравна и икономическа криза, породена от COVID-19 засегна в значителна степен работата на ВОИ и научените уроци по време на пандемията трябва да бъдат използвани от ВОИ на ЕС, за да се отговори на няколко важни въпроса:

  • Избират ли ВОИ правилните теми за одит?
  • Имат ли поглед върху цялостната картина?
  • Навременна и актуална ли е одитната дейност?
  • Осигурена ли е достатъчно публичност на одитната дейност?
  • Как да се осигури пълен и навременен достъп до информация, за да могат ВОИ да бъдат достатъчно ефективни и да дават актуална и полезна информация на парламентите в своите държави.

За да няма припокриване на национално и наднационално ниво е необходимо да се осигури по-голяма координация между ВОИ и ЕСП, за да могат ВОИ да се съсредоточат по-добре върху конкретни (национални) ситуации и нужди.

Все още има ВОИ, които имат ограничения в обхвата на мандата и не могат да одитират всички институции на национално ниво, финансирани от и разходващи пари на данъкоплатците. От друга страна на ниво Европейски съюз се създават структури (Европейски механизъм за подкрепа на мира) или се обсъжда създаването на нови (Орган за превенция на използването на финансовите системи за целите на изпирането на пари), до които не е ясно дали националните ВОИ ще имат пълен достъп. Ограничаването на достъпа до информация и/или непредоставянето на такава за това как се харчат парите на данъкоплатците е в разрез с принципа на върховенството на закона и нарушава демократичните устои, на които се крепи ЕС.

          Друг продължаващ проблем е застрашената независимост на Върховните одитни институции в някои страни-членки на ЕС, за справянето с който също е необходим единен отговор и действия.

Представена бе стратегията на ЕСП, а ръководителите на ВОИ споделиха своите виждания по ключови аспекти при предстоящите одити на средствата и по-специално по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ)  и Националните планове за възстановяване и устойчивост. Общата цел на инструмента е насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза чрез подкрепа на усилията на страните - членки за осъществяване на реформи. С оглед на безпрецендентното финансиране, осигурено от ЕС за справяне с последиците от преодоляване на икономическите, социалните и свързаните със здравето последици за страните - членки, както и за намаляване на социалните и икономическите загуби, ролята на ВОИ от ЕС и ЕСП е ключова. МВУ е инструмент, базиран на принципа на изпълнението и затова изисква цялостна стратегия за одит на негово изпълнение. Важно е ВОИ да си сътрудничат и да обменят информация с оглед постигането на максимален ефект при проверката на усвояването на тези средства, които следва да бъдат похарчени по-най ефективния и ефикасен начин в полза на гражданите на ЕС. Затова обмяната и сътрудничеството в рамките на Контактния комитет ще бъде изключително важно в предстоящите години.