13.09.2023 г.

 

На 13 септември в 17.00 часа приключи срокът за подаване на заявления в Централната избирателна комисия /ЦИК/ от партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Съгласно чл. 37 от Закона за политическите партии, до изтичането на крайния срок Сметната палата е издала 103 броя удостоверения за представените и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация. Удостоверението се представя от политическата партия пред Централната избирателна комисия при регистриране за участие в избори.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ:

До края на работния ден на 14 септември ЦИК изпраща на Общинските избирателни комисии /ОИК/ списък на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции.

На 18 септември изтича крайният срок, в който партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети трябва да подадат заявления за регистрация в ОИК.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК /краен срок -18.09.2023 г./

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност /краен срок – 18 септември/

ОИК в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на местните коалиции и инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност /краен срок – 23 септември/

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите и го изпраща незабавно на Сметната палата /краен срок – 27 септември/

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си /краен срок – 28 септември/

29 септември – начало на предизборната кампания