22.04.2008 г.


Българо-украински семинар на тема «Одитиране на държавния дълг» беше открит в Сметната палата днес, 22 април, 2008 г.

Свилена Симеонова, член на Сметната палата на България, ръководител на Отделение ІІІ, и Андрий Мамишев, началник на Отдела по въпросите на държавния дълг и международните организации на Сметната палата на Украйна, приветстваха участниците в семинара.

Програмата включва презентации и дискусии по три тематични направления:

“Правна рамка на държавния дълг”
Презентация на Надежда Рангелова, главен одитор-координация и
контрол в Отделение ІІІ, Сметна палата на България

“Управление на държавния дълг”
“Стратегия за управление на държавния дълг на Република България 2006-2008 г.
Презентация на Велка Иванова-Георгиева, главен одитор, Сметна палата на България
“Управление и одит на държавния дълг на Украйна”
Презентация на Андрий Мамишев, Д. Жеваго, В.Иваненко, Сметна палата на Украйна

“Одит на държавния дълг”
“Одит на държавния дълг и неговото управление за 2006 г.”
Презентация на д-р Васил Йорданов, главен одитор, Сметна палата на България


Сметната палата на Украйна е постоянно действащ орган за външен държавен финансов контрол, който функционира от 1997 г.

Сметната палата се създава от Върховната Рада (Парламента) на Украйна и е под нейния контрол. Съставът на Сметната палата се назначава от Върховната Рада с тайно гласуване. В тези взъимоотношения на подотчетност се запазва независимият статус на Сметната палата като орган със специални конституционни компетенции.

Сметната палата отчита ежегодно своята дейност пред Върховната Рада. При съгласие на Върховната Рада нейните комисии могат да се запознават с доклади и информации на Сметната палата за резултатите от проведени проверки, одити и проучвания.
Контролните правомощия на Сметната палата обхващат: администрациите на Върховната Рада и на Президента на Украйна, органите на изпълнителната власт, Националната банка на Украйна, Фонда на държавното имущество, и други държавни органи и учреждения, създадени със закон.

Сметната палата има право на достъп до всички операции с финансови последици за държавния бюджет, които осъществяват учреждения, организации и стопански фирми, независимо от формата им на собственост.

Сметната палата има право да привлича, при необходимост, за своите проверки специалисти от други контролни органи.

Заключенията и предложенията на Сметната палата са насочени към отстраняване на недостатъците в самия бюджетен процес, които водят до неефективно използване на бюджетните средства. Като прави експертна оценка на законопроектите за държавния бюджет и подготвя заключенията на Върховната Рада за използването на средствата на държавния бюджет на Украйна, Сметната палата непосредствено участва в усъвършенстването на бюджетния процес.