26.11.2009 г.

 

26.11.2009

 В Регистъра на лица, заемащи висши държавни длъжности, достъпен чрез интернет страницата на Сметната палата на адрес www.bulnao.government.bg (банера вдясно), са публикувани декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, които са постъпили след 30 юни 2009 г.

Регистърът съдържа освен ежегодните декларации и декларациите, които са подадени по чл. 4, ал. 1 – при встъпване и освобождаване от длъжност, до 25 ноември 2009 г., както и списък с имената на неподалите декларации.