13.04.2010 г.
Сметната палата извършва в момента одит на финансовото управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2009 г., съгласно одитната си програма за 2010 г.

Този финансов одит обхваща и периода на ежегодния одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. В хода на сегашния одит се установи, че становището по одита и заверката на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. не е съгласувано писмено от члена на Сметната палата и ръководител на Отделение 8 Хюсеин Чауш, в чийто ресор са одитите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С това  не е спазен Законът за Сметната палата, както и указанията за извършване на одити и заверки на годишните финансови отчети, приети с решение на Сметната палата през април 2007 г. Те изискват становищата по извършените одити и заверки на годишните финансови отчети на централни разпоредители с бюджетни средства да се съгласуват писмено от ръководителите на отделенията на Сметната палата. С това процедурата, съгласно чл. 45 от Закона за Сметната палата, приключва и нито Сметната палата като колегиален орган, нито нейният председател  могат да вземат последващи решения по одитите и заверките на годишните финансови отчети на бюджетните организации. В този смисъл отговорност за извършените одити и заверки на годишните финансови отчети на министерствата носят одитните екипи и съответните ръководители на отделения, които са и членове на Сметната палата.

По случая председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров разпореди вътрешна проверка. Въз основа на резултати от тази проверка  Сметната палата взе решение на заседанието си на 1 април 2010 г., съгласно което проф. Димитров пое лично ръководството на одита на финансовото управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2009 г. Увеличен е и одитният екип с одитори извън Отделение 8. Срокът за приключване на одитната задача е в края на май и резултатите от одита ще бъдат оповестени през юни.