11.06.2007 г.

Председателят на Сметната палата на Република България проф. д-р Валери Димитров участва в работата на ежегодната среща на президентите на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните членки и кандидат членки и Европейската сметна палата (ЕСП). Срещата се провежда в Скопие, Македония, от 11 до 12 юни 2007 г.

Акцент на срещата са няколко теми, свързани с провеждането на туининг проекти между страните членки и кандидат членки и ЕСП, както и на паралелните одити на средствата по европейските проекти.

Паралелен бе одитът у нас на мярка 2001/BG/16/Р/РЕ/008 "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Благоевград" в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция "Фондове на Европейския съюз за околна среда"(ФЕСОС), който обхваща периода от 20.11.2001 г. до 30.09.2006 г. Одитът е съвместен между ІІІ-то и VІ-то отделение на Сметната палата на Република България с Върховните одитни институции на Хърватия, Македония, Румъния, Албания и Босна. Той бе подпомогнат от експерти от Съвместната група за одитни дейности, ръководена от Сметната палата на Обединеното кралство, Европейската сметна палата и СИГМА. Докладът за резултатите от одита вече е публикуван на интернет страницата ни, включително на английски език.

В рамките на срещата в Скопие проф. Валери Димитров ще изнесе презентация на експертната група по туининг проектите. Презентацията разглежда основни моменти при осъществяването на успешни и устойчиви туининг сътрудничества. Изготвен е документ-ръководство на туининг проектите между страните членки и кандидат членки. Целта на ръководството е да поощрява и подпомага туининг партньорите от ВОИ да достигнат съгласуваните цели на проекта, като определят рисковите и ключовите фактори за успеха на проектите.

Ще бъде приет и план за действие като бъдеща рамка на сътрудничеството между страните, включващ координиращите дейности по СИГМА, както и на Съвместната работна група за одитната дейност.