15.06.2011 г.
Сметната палата на Швеция, като председател на подкомитета за финансов одит на ИНТОСАЙ, съвместно със Сметната палата на Естония, организираха международен семинар за въвеждането на международните стандарти на Върховните одитни институции (МСВОИ) на 13 и 14 юни в Талин.

В семинара участваха председателят на българската Сметна палата проф. Валери Димитров и заместник-председателят Валери Апостолов.

Семинарът се фокусира върху алтернативите и предимствата на прилагането на новите МСВОИ за финансов одит и одит на съответствието. Участниците в семинара от 15 ВОИ дискутираха и опита на техни колеги, които вече прилагат международните одитни стандарти.

На XX.-я конгрес на INCOSAI в Йоханесбург през ноември 2010 г. са приети нови указания за одит на финансовите отчети в публичния сектор. Това открива нови възможности и би могло да промени начина на работа на хиляди одитори в публичния сектор. Следващата крачка е обсъждането на тяхното въвеждане и прилагане.