26.02.2008 г.

26.02.2008 г.

Делегация, водена от председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров, е на посещение в Сметната палата на Грузия от 25-28 февруари, 2008 г. По време на посещението ще бъдат осъществени няколко срещи с председателя на Сметната палата на Грузия Леван Чоладзе и с Комисията по бюджет и финанси на Парламента на Грузия.

Грузия има Сметната палата от 1918 г., когато Националният съвет на Демократична република Грузия приема закон за създаването на държавен контрол. Първият държавен контрольор е Филип Гогичаишвили, професор, известен учен, един от основателите на Университета в Тбилиси.

Сметната палата на Грузия е възстановена през юни 1992 г. Новата конституция на Грузия, приета през 1995 г., признава Сметната палата на Грузия като върховната одитна институция в страната.

В съответствие с Конституцията на Грузия и специалния закон, Сметната палата е независима институция. Тя е отговорна за финансите на страната и контрола на икономиката, като осъществява своите правомощия от името на парламента. Ръководи се от председател, който се избира от парламента по предложение на председателя на парламента. Председателят има трима заместници - единият от тях е със статут на първи заместник-председател. Заместник-председателите се назначават и освобождават от председателя на парламента по предложение на председателя на Сметната палата. Президиумът е висшият колегиален орган на Сметната палата на Грузия. Членове на президиума са председателят, който го председателства, и заместник-председателите. Другите членове се определят от председателя.

През май 2007 г. парламентът на Грузия избира д-р Леван Чоладзе за председател на Сметната палата на Грузия. Преди това Леван Чоладзе е бил заместник-министър на външните работи, съветник по националната сигурност, заемал е различни постове в Министерството на отбраната и Главната прокуратура на Грузия. От 2004 г. председателства работната група по разработването на Концепцията за национална сигурност и Националната антикорупционна стратегия. Леван Чоладзе има дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик и на държавен съветник.

Двустранното сътрудничество между ВОИ на България и Грузия датира от 2000 г., когато са установени контакти чрез официална кореспонденция между одитните институции на двете страни. В рамките на тази кореспонденция двете страни изразяват и желание за установяване на постоянни двустранни контакти между ВОИ на България и Грузия.

По покана на председателя на Сметната палата на Грузия делегация на Сметната палата на Република България присъства на Третата среща на Съвета на председателите на ВОИ от Обединението на независимите държави (ОНД), проведена през м. юни 2002 г. в Тбилиси. В рамките на срещата е честван и 10-годишния юбилей на Сметната палата на Грузия.

През февруари 2006 г. делегация, водена от д-р Зураб Соселия, председател на Сметната палата на Грузия, е на официално посещение в Сметната палата на Република България. По време на посещението е подписано Споразумение за сътрудничество между Сметната палата на Република България и Сметната палата на Грузия.