14.11.2023 г.

Прилаганата политика за управлението на Природен парк „Витоша“ от отговорните органи е съобразена с европейското и национално законодателство и е насочена към опазване и съхраняване на защитената територия. За постигане на ефективно управление на защитената територия обаче са необходими допълнителни усилия от компетентните органи. Това установи одита на Сметната палата за ефективността при управлението на Природен парк „Витоша” за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2021 г.

Какви са констатациите на Сметната палата?

Природен парк „Витоша“ се управлява с план от периода 2005-2014 г., който не е актуализиран, а това е основен инструмент за управлението, опазването и ползването на територията на парка. В същото време до 2021 г. е постигнато само 75 на сто изпълнение на заложените в този план мерки от 2005 г., което не допринася в достатъчна степен за ефективното управление на защитената територия.

От министъра на околната среда и водите през 2013 г. е утвърдено задание за разработване на проект на актуализация на Плана и е осигурено финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. През октомври 2015 г. проектът е внесен в МОСВ за съгласуване, а в края на 2016 г. е верифицирана сумата по окончателното плащане на изпълнителя. В продължение на седем години обаче Министерството бави приемането на плана.

Лошата практика показва липса на институционална воля и е индикатор за наличието на сериозен систематичен проблем и по отношение на други паркове и заплашва ефективността и устойчивостта на управлението на защитените територии.

На електронната страница на МОСВ е публикувана информация за влезли в сила планове за управление за 9 от общо 11 природни парка. За пет от тях няма приети актуализирани планове въпреки изтеклия 10-годишен период. Това са

- ПП „Рилски манастир“, срокът за изпълнение на плана за управление на който е изтекъл през 2013 г.;

- ПП „Витоша“; срокът за изпълнение на плана за управление на който е изтекъл през 2014 г.;

- ПП „Шуменско плато“, срокът за изпълнение на плана за управление на който е изтекъл през 2018 г. ;

- ПП „Врачански балкан“ и ПП „Златни пясъци“, срокът за изпълнение на плановете за управление на които е изтекъл през 2020 г.

За два природни парка изобщо не е изпълнено изискването за приемане на план за управление:

- за ПП „Сините камъни“ няма план за управление, въпреки отдавна изтеклия законов срок за неговото приемане;

- за ПП „Странджа“ е разработен план за управление, приет през 2004 г.,  който поради възражения на общините Малко Търново и Царево е преработен и  през 2006 г. е депозиран в МОСВ . Към края на 2022 г. все още няма приет план за управление на природния парк.

Планът за управление на ПП „Българка“, приет с решение на МС в края на 2021 г., е внесен от дирекция ПП „Българка“ в МОСВ още през 2014 г., като процедурата продължава също 7 години. Подобен е случаят с ПП „Персина“, при който възлагането е през 2003 г., а планът е внесен от МОСВ и приет с решение на МС едва през 2016 г. 

Необяснимо дългата продължителност на процедурата по утвърждаване на плановете от МОСВ води до неактуалност на посочените данни и извършените проучвания, които са направени по време на изготвяне на проекта на план за управление и риск актуалното състояние на парка да не съответства на посоченото в плана.

Друг съществен недостатък е, че според Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление няма изисквания плановете за управление да съдържат остойностяване на предложените мероприятия, програми, дейности и проекти, което създава риск за регулярното осигуряване на необходимите бюджетни средства. Няма и задължение за конкретни срокове за изпълнение на мерките, проектите, оперативните задачи, а също и в работните планове. Установяват се и срокове, които са изтекли преди планът да бъде приет.

Функции и отговорности по изпълнението на Плана за управление на ПП „Витоша“

Освен МОСВ и неговите регионални структури, определени в ЗЗТ, като основни органи  които провеждат и осъществяват управлението и контрола в защитените територии, функции и отговорности имат и Министерството на земеделието и храните и неговите структури, които изпълняват дейностите по плана - Изпълнителна агенция по горите (чрез създадена Дирекция природен парк „Витоша“), Регионална дирекция по горите-София и Регионална дирекция по горите-Кюстендил, както и Югозападното държавно предприятие.

Функции и отговорности по изпълнението на плана имат и общините, на чиято територия e паркът. Столична община, община Перник и община Самоков отговарят за имотите публична общинска собственост, стопанисват, опазват и охраняват общинските горски територии, осъществяват принудителни административни мерки и налагат санкции и глоби по ЗЗТ на територията на ПП Витоша. Кметовете са длъжни да спират дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и водни площи в защитени територии - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове.

Министърът на околната среда и водите следва да координира дейностите на министерства, ведомства, общини, обществени организации, научни и академични институти и други, свързани със защитените територии, в т. ч. и за ПП „Витоша“.

Изпълнени и отчетени дейности за ПП „Витоша“ през периода 2018-2021 г.:

През периода 2018 - 2021 г. в проектите на бюджетите по мероприятия на дирекция ПП „Витоша“ са планирани общо 280 дейности и задачи. Сред тях са дейности за изграждане/поддържане/ремонт на обекти по туристически маршрути (мостове, скари, парапети, табла и др.); монтаж на забранителни знаци и метални бариери, лентова маркировка и зимна стълбова маркировка; туристически пътеводители, информационни и рекламни материали; наблюдения на редките, застрашени и уязвими видове, мероприятия за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. От тях 86 дейности, или 31 на сто от дейностите не са отчетени като изпълнени.

По време на одита през м. май 2022 г., от одитния екип е извършена проверка на място на 5 обекта с установени проблеми от назначената от министъра на земеделието и храните междуведомствена работна група, за решаване на проблеми на сградния фонд на територията на ПП „Витоша“, както и за изпълнението на дейности, включени в отчетите за дейността на дирекция ПП „Витоша“ от 2018 г. до 2021 г.:

  • хижа „Есперанто“ – в много лошо състояние, необитаема, рушаща се и опасна за околната среда и здравето на туристите. Собственост на МЗХГ, имотът е предоставен на ЮЗДП през 2019 г., но не са извършвани ремонтни дейности  поради необходимост от значителни финансови средства за възстановяване на сградата. Правните възможности за подобряване на състоянието на имота са публично-частното партньорство, продажбата или отдаването му под наем, които възможности не са използвани От различни фирми, сдружения, в т.ч. и туристическо дружество „Есперанто“ са заявени инвестиционни намерения за стопанисване на хижата, за които от МЗХГ не са предприети действия за реализирането им.
  • почивен дом „Иглика“ - сградата е опасна, с предписание да се затвори достъпа до нея в срок до 3 месеца от издаденото през 2021 г.предписание на компетентните органи.  Имотът все още е в лошо състояние, необитаем, с рушаща се фасада и е опасен за преминаващите, а достъпът до него не е обезопасен.
  • едноетажна постройка от 3 павилиона на ул. „Беловодски път“, определена от заместник-кмета на район „Витоша“ през 2020 г. като незаконна. След извършената проверка при одита все още не е премахната.
  • поставена бариера пред паркинга на хижа „Звездица“, в нарушение на Закона за горите, която до май 2022 г. все още не е премахната, въпреки дадените предписания за това;
  •  озеленяване с неприсъщи за парка растителни видове около хотел „Елица“ в парка, за което е съставен акт за установяване на административни нарушения, и което  не е премахнато.

Независимо от установените при проверката проблем, одиторите констатират и доброто изпълнение на част от заложените в годишните планове дейности като: поставени  горски аптечки; ремонтирани и  възстановени  бордюри по туристическата алея в местност „Златни мостове“; ремонтирана чешма в местност „Игликина поляна“, както и каменният мост и парковата инфраструктура при хижа „Момина скала“; поставени пътни забранителни знаци за ограничаване на достъпа на моторни превозни средства към туристическите алеи. 

Други констатации от извършения одит:

Законът за защитените територии изисква организирането на институционални и публични обсъждания при разработване и преди утвърждаване на плановете за управление с широко участие на всички заинтересовани страни, а Министерството на околната среда и водите - да организира и публично обсъждане на изпълнението на плана на всеки четири години. Такова публично обсъждане на изпълнението не е осъществявано за Плана за управление на ПП „Витоша“ 2004-2015 г.

Към Дирекция Природен парк „Витоша“ е създаден Консултативен съвет за управлението и развитието на парка с участието на заинтересованите страни, но дейността му не е достатъчно прозрачна и ефективна. От министъра на земеделието и храните е създадена междуведомствена работна група за решаване на проблеми на сградния фонд в парка, но няма срокове за изпълнение и отчитане на дейността й.

Финансирането на дейностите в защитената територия е с бюджетни средства, европейски средства, дарения и други източници. Не е използвана законовата възможност Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда да финансира дейности и екологични проекти за постигане на целите по управлението на парка.

От всички общини само Столична община планира и разходва средства за поддържане и опазване на зелените площи в границите на ПП „Витоша“.  От бюджета на Столична община са финансирани дейности и мероприятия на територията на парка, свързани с бездомните кучета, поддържането на пътна настилка, автобусните спирки, опазване на зелените площи и горски територии и др.  Размерът на изразходваните средства за периода 2018-2021г. надвишава осигурените и предоставени на дирекция ПП „Витоша“ за  изпълнението на дейности на територията на парка. От общините Самоков, Перник и техните общински предприятия, управляващи земи и гори на територията на ПП „Витоша“,  не са изпълнявани дейности на територията на парка за същия период.

През периода 2018-2021 г. е осъществявана контролна дейност за спазването на режимите за ползване и опазване, както и за спазване на определените забрани в защитената територия. Съставени са 70 констативни протокола и 15 акта за установяване на административни нарушения. Независимо от извършените проверки, съставените актове за административни нарушения и издадените наказателни постановления през периода 2018-2021 г., не всички коригиращи действия и дадени предписания за възстановяване на състоянието на парка са осъществени.

Липсват въведени от общините Перник и Самоков отговорности за осъществяване на административнонаказателна дейност и това е предпоставка за неефективното изпълнение на тази дейност.

Сметната палата е дала общо 19 препоръки на министрите на околната среда и водите и на земеделието и храните, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и на кметовете на общините Самоков и Перник:

- за актуализиране на плана за управление;

- за създаване на организация за публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление 2005-2014 г.;

- обезпечаване и финансиране на планираните дейности и задачи, както и проследяване и отчитане на изпълняваните дейности и осигуряване на публичност и прозрачност;

- за определяне на ред и отговорности за управление на горските територии на общинско равнище и ефективно прилагане на административнонаказателните разпоредби от Закона за защитените територии;

- за постигане на ефективно функциониране на консултативния съвет към дирекция Природен парк „Витоша“ като инструмент за адресирането на интересите на заинтересованите страни и балансираното развитие на парка.

---

За опазването и ефективното управление на защитените територии в страната са обявени 3 национални парка, 11 природни парка, от който е ПП „Витоша“, 55 резервати, 35 поддържани резервати, над 500 защитени местности и 350 природни забележителности.

Природният парк „Витоша“ е най-старият парк в България и на Балканския полуостров, и е вторият, обявен в Европа. Той е най-посещаваната защитена местност у нас, със силно антропогенно влияние. Тук се срещат едни от най-многобройните безгръбначни у нас, 200 вида птици, 13 вида прилепи, 1 500  вида висши растения и около 500 вида гъби.

На територията му има три защитени територии -  иглолистен резерват „Бистришко бранище“,  торфен резерват „Торфено бранище“, обявен от ЮНЕСКО за биосферен, и природната забележителност „Духлата“ - най-дългата пещера в България (17,5 км.)

Цялата територия на ПП „Витоша“ е обявена за защитена зона, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 по директивите на ЕС. В границите на ПП „Витоша“ са и паметници на културата - археологически с национално и местно значение; исторически със световно, национално и местно значение;  църкви и манастири - Боянската църква, Драгалевския манастир, Кладнишкия манастир и др.;  архитектурни и художествени паметници от Средновековието.