20.06.2007 г.

Това бе първата среща на ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на страните кандидатки и Европейската сметна палата (ЕСП) след присъединяването от 2004 г. и 2007 г. На срещата бе споделен опитът на ВОИ по отношение на сътрудничеството с националните парламенти и в преговорния процес за членство в ЕС. Представена бе работата по паралелния одит на инвестиционни проекти, финансирани със средства от ЕС, извършван в рамките на групата с подкрепата на ЕСП, СИГМА и председателя на Съвместната работна група за одитни дейности към Контактния комитет на ВОИ. ВОИ оцениха тази съвместна дейност като полезна за своето развитие.

Вице-президентът на Европейската комисия, г-н Сиим Калас, направи специално обръщение на тема "Борба с измамите, корупцията и организираната престъпност".

С резолюция на ръководителите на ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС и ЕСП, официално бе прието Ръководството за туининг проекти на ВОИ на основата на добрите практики, разработено от експертна група с активното участие на Сметната палата на Р България. Всеобщата оценка от срещата е, че Ръководството е един много добър продукт на сътрудничеството между ВОИ на страните кандидатки и страните-членки на ЕС и може да бъде от полза при осъществяването и на други видове проекти, подпомагащи изграждането на капацитет в институциите от публичния сектор.

Срещата прие и резолюция за рамката на бъдещото сътрудничество между ВОИ на Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Турция, Хърватия и Европейската сметна палата.

 

Ръководство за туининг проекти на ВОИ на основата на добрите практики
(Making Supreme Audit Institution Twinning Successful:
a Good Practice Guide)

Ръководството за туининг проекти на ВОИ на основата на добрите практики (Making Supreme Audit Institution Twinning Successful: a Good Practice Guide) е изработено от експертна група, включваща представители на ВОИ на България, Румъния, Хърватска, ЕСП и СИГМА с активното участие на Великобритания и Германия. СП на РБ имаше координираща роля в експертната група и бе докладчик за хода на работата по изготвяне на практическото ръководство.

Целта е ръководството да бъде от полза на ВОИ-бъдещи туининг партньори, като посочи добри практики, извлечени от опита на ВОИ на страните кандидатки и новите страни-членки на ЕС в качеството им на бенефициенти.

Отделя се особено внимание на ключовите фактори за успех на туининг проектите и са идентифицирани рисковите области. Водещ принцип е постигането на устойчивост на резултатите, както и разбирането, че туининг проектите, като инструмент за институционално изграждане, представляват един механизъм за осъществяване на стратегиите за развитие на ВОИ. Успехът на един проект се определя от устойчивостта на резултатите и техния принос за цялостното развитието на институцията. По тази причина, ръководството посочва и тези ключови аспекти на туининг проектите, които през последените седем години, са се очертали като най-критични при изпълнението с оглед на трайност на резултатите, т.е. обръща внимание на потенциалните рискове за изпълнението.

Метод: Ръководството е базирано на информация за осъществени туининг проекти въз основа на разпространен въпросник до всички ВОИ - бенефициенти, както и на проведено проучване сред ВОИ на страните от ЕС и страните кандидатки за вижданията им по отношение на рисковите области.

Структура: Ръководството е структурирано около основните етапи на туининг процеса. Състои се от 4 основни раздела:

· Подготовка за развитие – Посочва се като стартова позиция необходимостта всяка ВОИ да определи нуждите си за развитие (чрез самооценка, допълнена чрез по-обширната и обективна гледна точка на външни партньори). Десет от запитаните ВОИ са имали партньорска проверка, извършена от СИГМА. Като резултат от партньорските проверки е разработен или актуализиран стратегически план на ВОИ. Туининг проектите, като инструмент за институционално изграждане, могат да послужат за изпълнение на стратегическия план и постигане на определените в него цели. Посочват се предимствата на туининг проектите пред техническата помощ; сферите, които могат да бъдат развити с помощта на туининг; особености на леките туининги.

· Подготовка на туининг проекта – Разглежда се подготовката на самия проект. Процесът започва с изготвянето на проектния фиш, продължава с избора на туининг партньор и приключва с изработването на работния план.

· Осъществяване на проекта – Този раздел разглежда въпроси, които имат особено значение при изпълнението на проекта: комуникация, ангажираност на ВОИ-бенефициент, структура за управление на проекта, качество на краткосрочните експерти, дейности и постигнати резултати.

· След като туининг проектът приключи – Разделът е посветен на периода, последващ приключването на туининг проекта и представя възможни начини за поддържане и доразвиване на постигнатото чрез туининг.

В края на всеки раздел се посочват ключови фактори за успех и за постигане на устойчива и ефективна промяна, отнасящи се до етапа разглеждан в раздела. Това са фактори, които съдействат промяната, постигната с помощта на туининг проекта, да бъде внедрена в институцията по начин, който да я прави необратима.

Ръководството бе официално прието с резолюция на ръководителите на ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС и ЕСП. Всеобщата оценка от срещата е, че Ръководството е един много добър продукт на сътрудничеството между ВОИ на страните кандидатки и страните-членки на ЕС и може да бъде от полза при осъществяването и на други видове проекти, подпомагащи изграждането на капацитет в институциите от публичния сектор.

Ръководството е отпечатано в 1000 екземпляра и ще бъде разпространено и на международни форуми като срещата на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ от ЕС през м. декември в Хелзинки и ХІХ Конгрес на ИНТОСАЙ през м. ноември в Мексико. Електронен вариант ще бъде публикуван на уеб страниците на ВОИ и ЕСП, СИГМА, Контактния комитет, ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ.