20.07.2001 г.

Не са събрани дължими суми от наематели в размер 4 353 036 лв.
20.07.2001 г.

Приключи проверка на
Изпълнителната агенция
"Дипломатически имоти в страната"


Сметната палата на заседание на 19.07.2001 г. прие акт за констатации за извършена проверка на Изпълнителната агенция "Дипломатически имоти в страната" за периода от 01.01.1999 г. до 31.12.2000 година.


Целта на проверката бе да се оцени законосъобразното набиране и изразходване на бюджетните средства и управлението на имуществото на агенцията през проверявания период.

При проверката се установи, че са спазвани основните нормативни актове при набирането и разходването на бюджетните средства от агенцията, както и специфичните актове за нейната дейност.

Няма преразходи по отделните параграфи на Единната бюджетна класификация. Не са констатирани нарушения при прилагането на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки и на Закона за обществените поръчки.

Не са събрани дължими суми от наематели на имоти на агенцията, като към 31.12.2000 г. те възлизат на 4 353 036 лв.

В отчета за приходите и разходите за 1999 г. неправилно са отразени 5 250 000 лв. (разлика между постъпилите приходи и извършените разходи), в резултат на грешна счетоводна операция.

Валутни заплати на специалисти от агенцията при извършване на ремонти на посолски сгради в чужбина не са облагани съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица.

Изразходвани средства за придобиване на дълготрайни материални активи са отчетени като разходи за текущ ремонт в нарушение на Единната бюджетна класификация.

На заседанието на Сметната палата е взето решение за уведомяване на министъра на финансите за допуснатите нарушения на Закона за облагане доходите на физическите лица и при изготвяне на отчета за приходите и разходите за 1999 г.

На заседанието е взето решение и за извършване на тематична проверка във връзка с подписаното споразумение между САЩ и Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус през 1998 г. Проверката ще приключи с връчване на акт за констатации до 10 август 2001 г.