28.03.2008 г.

Ръководители на проекта от Сметната палата на България:
Свилена Симеонова, член на СП, ръководител на Отделение ІІІ;
Валери Апостолов, член на СП, ръководител на Отделение VІ;

Координатор на проекта от Сметната палата на Великобритания:
Гурдип Бамбра, одитен мениджър

Проектът стартира официално на 11 юли 2007 г.

Изпълнение на проекта:

І. Семинари

1. Въведение във финансовия одит (10 - 14 септември 2007 г.)
Участници: одитори от всички отделения и отдел „Методология”на Сметната палата.
Лектори: Тим Валънтайн и Нирмал Санду, главни одитори от Сметната палата на
Великобритания, и Ивайло Ламбрев от Прайсуотърхаус&Купърс.
Теми на семинара: одитен процес (ключови цели, общ преглед, етапи и концепцията за непрекъснат финансов одит); запознаване с дейността на одитирания обект; оценка на ИТ; идентифициране и оценка на контролите за всяка област на отчетност; оценка на присъщия риск; същественост; ползване работата на други одитори; аналитични процедури; формиране на извадки; планиране на одита, извършване на одита и изготвяне на одитни доклади. Накратко бе представен одита на изпълнението и софтуерния пакет TeamMate.
На много от отделенията (по тяхно искане) бяха изпратени презентациите от семинара за запознаване на по-широк кръг от одиторите с практиката на Сметната палата на Великобритания.

2. Установяване на измами и корупционни практики, (18-19 октомври 2007 г.)
Участници: одитори от всички отделения и отдел „Методология” на Сметната палата и държавни одитори от дирекция „Одит на средствата от ЕС” на Министерството на финансите
Лектор: Рахини Милваганам, одитен мениджър, СП на Великобритания
Теми на семинара: определение за измами и корупция; роля на външния одитор; взаимодействие с други държавни организации; измами при обществените поръчки и при ДДС. По време на семинара бе представена практиката във Великобритания и проведено практическо упражнение с цел българските одитори да представят идеи и предложения за подобряване на дейността на СП на България в борбата срещу измамите и корупцията.

3. Одит на структурните фондове на европейския съюз (27 – 29 ноември 2007 г.)
Участници: одитори от всички отделения и отдел „Методология на одитната дейност” на Сметната палата.
Лектори: Андреа Йерина, член на Сметната палата на Словения, директор на дирекция „Одит на средствата от ЕС” и Ендрю Хамър, одитен мениджър от СП на Великобритания.
Теми на семинара: преглед на Структурните фондове и Кохезионния фонд; регламентите за тяхното администриране в периода 2007-2013 г.; моделът на Словения за администриране на фондовете и приликите с България; задачите на СП на Словения относно Структурните фондове на ЕС (на примера на извършени одити); взаимодействие на СП на Словения с одитния орган в Министерството на финансите; подготовка за одит на Структурните фондове и главните рискове, одитен подход базиран на риска, планиране на одита и координация с други одитори; уроците от използването на Структурните фондове в Словения и Великобритания.
.
4. Обучение по TeamMate (14-17 януари 2008 г.)
Участници: одитори и експерти от отдел “Информационно обслужване”.
Лектори: Ивайло Ламбрев и Теменуга Балканска, Прайсуотърхаус&Купърс
Теми на семинара: специализиран курс за напреднали при използването на продукта в одитния процес, фокусиран върху създаването на електронни работни документи. Включени са 7 практически упражнения, специално подготвени от лектори. В края на курса с присъствието на експерти от „Методологията” е проведена дискусия за съгласуването на дефинираните термини и категории в библиотеката на TeamMate с проекта на Наръчника за одитната дейност.

5. Работни срещи за обсъждане на проекта на Наръчник на одитната дейност
Участници: Работната група по наръчника и представители на методологията
Лектор: Джон Гаскел, главен одитор, СП на Великобритания

6. Обучителен курс по TeamMate (27-29 февруари 2008 г.)
допълнително включен в проекта по предложение на СП на Великобритания
Участници: одитори и експерти от отдел “Информационно обслужване”
Лектор: Джон Гаскел, главен одитор, сертифициран за одит на ИТ системи в публичния сектор, СП на Великобритания
Теми на семинара: курс за обучение на одитори в Сметната палата на Великобритания. Интерактивни упражнения върху функциите на TeamMate при извършване на одит. Използване на TeamMate в одитния екип.
ІІ. Пилотни одити
В проекта са включени два пилотни одита:
• Одит на изпълнението на ФАР проект BG2003/004-937.05.02 „Национална база данни за пазара на труда и Европейския социален фонд” – Изпълнителна агенция ФАР в Министерството на труда и социалната политика
Одитен екип от Отделение VI и експерт от СП на Великобритания: Тим Валънтайн, главен одитор
• Одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция по приходите и на дейностите по Стратегическия план за превенция и борба с измамите и корупцията.
Одитен екип от Отделение ІІІ и експерт от СП на Великобритания:Нирмал Санду, главен одитор.
В рамките на проекта се осъществиха 4 посещения на двамата експерти, които работиха съвместно с пилотните екипи по следните задачи:

• 10 – 12 юли 2007 г.: Представяне на одитните задачи и одитираните обекти; дискусии по обхвата на одита, методологията, планиранетона одита и графика на изпълнението му.
• 17 – 20 септември 2007 г.: Изготвяне на темплейти и процедурни стъпки за пилотните одити с цел въвеждането им в продукта TeamMate;
• 6 – 8 ноември 2007 г. : обсъждане на постигнатия напредък от одитните екипи при планирането на одитните задачи, преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на планирането и финализиране на одитните програми. По време на мисията се проведоха срещи с одитираните обекти.
• 14 – 17 януари 2008 г. : обсъждане на констатации на одитните доклади и готови части от проекта на одитни доклади.
Всяко от посещенията бе предварително подготвено с размяната на информация, документи и кратки доклади за постигнатия напредък по пилотните одити с въпроси, на които е необходимо да се отдели по-голямо внимание. Проведени бяха срещи с ръководствата на одитираните обекти, както и съвместна работа в някои от одитираните обекти. Установени бяха много добри професионални и колегиални отношения, което допринесе за постигнатите резултати.