26.11.2021 г.

Сметната палата утвърди Правила за работа на Експертния съвет по чл. 246 от Закона за обществените поръчки.

Експертният съвет е постоянно действащ орган за сътрудничество, в който участват представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Съгласно новите правила за работа, на заседанията си Експертният съвет ще  приема насоки с експертно заключение по прилагането на ЗОП при установени противоречиви контролни практики на институциите. Изготвянето и актуализирането им ще става по искане на ръководителите на трите контролни органа. 

Обобщена информация за установените нарушения на ЗОП ще се внася от представителите на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция на всяко шестмесечие. На заседанията ще се определят въпросите, по които е необходимо приемане на насоки.

Председателството на Експертния съвет се определя на ротационен принцип. За председател бе избран представител на Агенцията за държавна финансова инспекция.