21.03.2008 г.

 

Президентът на Сметната палата на Словения Игор Шолтес се срещна днес, 21 март, с председателя Валери Димитров и членове на Сметната палата на Република България. Дискутирани бяха атестирането и оценката на персонала, професионалното развитие на одиторския състав и изграждането на информационни системи и интранет в одитните институции.

Игор Шолтес е президент на Сметната палата на Словения от 2004 г. Преди това е бил специален пълномощник за достъп до публична информация. Сметната палата на Словения се управлява от трима членове - президент и двама негови заместници, които се избират за срок от 9 години. Също за са срок от 9 години се назначават и шестимата главни (върховни) държавни одитори, които ръководят одитни отделения. За извършването на одити могат да се канят и външни експерти, включително чуждестранни граждани. Развитието на професията на външния одитор е една от целите на словенската Сметна палата. Сега в Словения има 88 държавни одитори, от които около 56% са заети в Сметната палата.

Двустранните отношения между Сметните палати на Словения и България датират от 2003 г. В момента Словения председателства Европейския съюз. Посещението на президента Игор Шолтес в България е поредната важна стъпка по пътя на институционалното развитие и установяването на европейски практики в нашата страна.