28.05.2024 г.

Две срещи между ръководството на Сметната палата и представители на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OCCE) бяха проведени в последните дни.

В срещите от страна на Сметната палата участваха заместник-председателят на Сметната палата Тошко Тодоров, директорите на одитна дирекция „Специфични одити“ - Екатерина Перчева и на дирекция „Развитие на одитната дейност“ - Тома Дончев, а от БДИПЧ/ОССЕ  - Стефан Швед и Ирина Уласиук – изборни експерти, и Рената Тардиоли - правен анализатор. На срещите присъства и Енита Еникова – директор „Връзки с обществеността, международна дейност и протокол“.

Наблюдателите от ОССЕ бяха запознати с осигуряването на публичност и прозрачност и контролът, който упражнява Сметната палата на финансирането на предизборните кампании. Уточнено бе, че няма различия в изискванията към участниците в двата вида избори – за Народно събрание и за членове на Европейския парламент, отнасящи се до осигуряването на тази публичност и прозрачност по време на кампанията и след нея, както и по отношение на последващия след кампанията финансов контрол. Участниците в изборите са длъжни да подават информация за Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) в определени срокове, която да включва и направените дарения, имената на дарители и декларации за произхода на средствата. Информацията се поддържа и актуализира в регистъра в реално време от Сметната палата и всеки гражданин може да се запознае с нея. След края на кампанията участниците са задължени подадат отчети за приходите и разходите, които се публикуват на интернет страницата на институцията, както и информацията, предоставена от доставчиците на услуги. Сметната палата извършва одит на декларираните приходи и отчетените разходи, като окончателният одитен доклад също се публикува на интернет страницата й. По време на одита се изисква информация от НАП и НОИ за съответствие на произхода на средствата, когато даренията надхвърлят 1000 лв.

Сметната палата няма разследващи функции и нейните проверки са документални, бе подчертано по време на срещите.

Представителите в първата мисия на БДИПЧ/ОССЕ проявиха интерес към различните начини на финансиране на участниците в изборите с публични средства според законодателството - чрез субсидии и чрез медийни пакети. Те бяха запознати със забраните за финансиране и с най-честите нарушения от участниците в изборите – неподаване или закъснение при подаване на информация за ЕРИК, извършване на приходи и разходи над 1000 лв, не по банков път.  

Интерес бе проявен към възможността за контрол на предизборната кампания в онлайн пространството. От представителите на Сметната палата бе уточнено, че според законодателството, социалните мрежи не са определени като медийни услуги.

По време на втората мисия се обсъдиха и конкретните срокове за подаване на информацията в ЕРИК и за извършване на одита, както и процедурата за приемане на окончателния одитен доклад. Беше проявен интерес и по отношение на утвърдените от Сметната палата образци на документи и административно-наказващите функции според Изборния кодекс.