29.09.2009 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров връчи днес на министър-председателя Бойко Борисов одитното становище по одита и заверката на Годишния финансов отчет на Министерския съвет за 2008 г.

На финансовия отчет на Министерския съвет за 2008 г. се прави отказ от заверка.

В становището за заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. на Министерския съвет одитният екип на Сметната палата изразява мнение, че поради констатираните съществени грешки и нередности отчетът за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2008 г. и балансът към 31.12. 2008 г. на Министерския съвет не дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние.

Основанието за отказа от заверка е Одитен стандарт № 3 на Сметната палата, според който одитно становище за отказ от заверка се дава, когато “одитното становище указва, че финансовият отчет не е съставен вярно и честно.”
Съгласно Закона за Сметната палата при отказ от заверка на годишен финансов отчет на разпоредител с бюджетни кредити Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.

В хода на извършващия се в момента от Сметната палата одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г., възложен с решение на Народното събрание от 20 август 2009 г., се установиха данни, които влизат в рязко противоречие със становището за заверка без резерви на годишния финансов отчет на Министерския съвет за 2008 г., утвърдено от ръководителя на Отделение V Ерджан Алкова. Съгласно Закона за Сметната палата становищата по извършените одити и заверки на годишните финансови отчети на централни разпоредители с бюджетни средства се утвърждават окончателно от ръководителите на отделенията на Сметната палата.

На свое заседание Сметната палата оспори подготвеното от одитен екип от Отделение V и утвърдено от Ерджан Алкова одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет на Министерския съвет за 2008 г. Сметната палата прецени, че е налице основание за подготвяне на ново одитно становище от друг одитен екип.

Назначеният със заповед на председателя на Сметната палата одитен екип  изготви настоящото одитно становище, с което на  финансовия отчет на Министерския съвет за 2008 г. се прави отказ от заверка. Председателят на Сметната палата утвърди това становище.

Председателят на Сметната палата със заповед отне ръководството на Отделение V на Сметната палата на Ерджан Алкова, член на Сметната палата, поради неефективно осъществен контрол за изпълнението на одитната задача за одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерския съвет за 2008 г.
По закон председателят на Сметната палата няма право да освобождава членове на Сметната палата, нито да предлага на Народното събрание тяхното предсрочно освобождаване, поради несправяне със служебните им задължения.

Председателят на Сметната палата разпореди вътрешна проверка на дейността на одитния екип от Отделение V, осъществил първоначалната заверка на годишния финансов отчет на Министерския съвет за 2008 г.
Той поема функциите на ръководител на Отделение V до определянето на нов ръководител.

Отделение V  осъществява одити в следните обекти:
•    Министерски съвет
•    Министерство на образованието, младежта и науката
•    Министерство на физическото възпитание и спорта
•    Национална агенция “Пътна инфраструктура”
•    Комисия за регулиране на съобщенията
•    Българска академия на науките
•    Държавни висши училища
•    Държавни висши военни училища