27.06.2012 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров издаде заповед за дисциплинарно уволнение на Лилия Бунева, главен одитор в Сметната палата.

Бунева е нарушила чл. 40, ал. 3 от Закона за Сметната палата и Етичния кодекс на служителите в Сметната палата, като с поведението си е дала повод за уронване на доброто име на институцията.

Лилия Бунева е била ръководител на одитния екип, който е извършвал одит в Комисията за финансов надзор. По време на одита дъщеря й е назначена на работа в Комисията за финансов надзор, поради което Лилия Бунева е трябвало незабавно да уведоми ръководството на Сметната палата и да поиска да бъде отстранена от изпълнение на задачата.

Одиторката е поискала такъв отвод едва когато фактите стават известни на ръководството на Сметната палата.

Бунева е отстранена като ръководител на одитния екип на 20 април 2012 г., като екипът е оглавен от нов ръководител, който довършва одитната задача в Комисията за финансов надзор.

Съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, случаят е предаден на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.