11.10.2004 г.

Председателят на Сметната палата ще вземе участие в ХVІІІ-я конгрес на ИНТОСАЙ

11.10.2003 г.

Председателят на Сметната палата доц. д-р Георги Николов ще вземе участие в ХVІІІ-я конгрес на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), който се провежда от 10 до 16 октомври 2004 г. в Будапеща.

На конгреса ще се дискутират две основни теми – възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество между Върховните одитни институции (ВОИ) и координацията на одитите между национални, областни, местни и самоуправляващи се органи.

Ще бъдат представени доклади на целевите групи по стратегическо планиране и пране на пари в международен мащаб, както и доклади на комитетите и работните групи по одитните стандарти, независимостта на ВОИ, счетоводните стандарти, стандартите за вътрешен контрол, държавния дълг, приватизацията, одит на международни институции, одит на околната среда и др.

На конгреса ще се приеме Стратегически план на международната организация за периода 2005 – 2010 г. и ще се направят промени в статута и структурата на ИНТОСАЙ. Ще се изберат нови членове на управителния съвет на ИНТОСАЙ и ще се определи домакинът на следващия конгрес на организацията.

По време на конгреса ще се състоят срещи на всички регионални групи на ИНТОСАЙ, между които и на Европейската организация на ВОИ (ЕВРОСАЙ).

ИНТОСАЙ е професионална организация на Върховните одитни институции (ВОИ) на държавите – членки на Организацията на обединените нации, и специализираните агенции към ООН. ИНТОСАЙ организира форуми, на които одиторите от целия свят могат да обсъждат въпроси от общ интерес, за да са в крак с последните нововъведения в одитните и другите приложими професионални стандарти. Чрез конгреси, заседания на комитети и други периодични средства за комуникация ИНТОСАЙ съсредоточава вниманието върху ключовите проблеми, пред които са изправени ВОИ.

ИНТОСАЙ е основана през 1953 г. Нейното седалище е във Виена. Сега в организацията членуват над 180 ВОИ. Сметната палата на Република България е член на ИНТОСАЙ от 2001г.        

Органите на ИНТОСАЙ са Конгрес‚ Управителен съвет‚ Генерален секретариат и Регионални работни групи. Конгресът е върховен орган на ИНТОСАЙ и се състои от всички членове на организацията. Той заседава веднъж на 3 години. Управителният съвет работи по изпълнение на задачите, поставени от Конгреса и определя регионалните работни групи. Генералният секретариат поддържа контакти с членовете на ИНТОСАЙ и подпомага Управителния съвет, комисиите и регионалните работни групи. ИНТОСАЙ определя регионални работни групи измежду членовете си, които са създадени за популяризиране на сътрудничеството между ВОИ-членки на регионален принцип.