25.02.2010 г.

Одитът на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд “Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. бе възложен на Сметната палата с решение на 41-то Народно събрание.

По-важните изводи от него са:

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са усвоени средно 8.71 на сто от бюджета за 2008 г. и 2009 г., а по Оперативната програма за развитие на сектор рибарство (ОПРСР) са усвоени едва 0,20 на сто.
    Ниският относителен дял на усвоените средства е резултат от неподходящи  и непоследователни управленски решения на ръководството на фонда и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони – дирекция „Развитие на селските райони” в Министерството на земеделието и храните.
    Към 30.06.2009 г. по мярка 121 от ПРСР – “Модернизиране на селските стопанства”,  не са сключени договори по 872 проекта, което е 44 на сто от общия брой на постъпилите за одитирания период заявления. По мярка 112 – “Създаване на стопанства на млади фермери”, не са сключени договори по 3 971 проекта, което е 76 на сто от общия брой на постъпилите за одитирания период заявления. За останалите мерки от ПРСР са постъпили 1 887 заявления, но договори не са сключвани.
Установеното забавяне при обработката на заявленията е резултат от недобро управление на дейностите по мерките.
Относителният дял на заявленията по мярка 121, за които сроковете за обработка са спазени, е едва 25 на сто от проверените при одита досиета.
Срокът, който е бил необходим за обработката на едно заявление е средно осем месеца, а за някои от тях е над една година.
    
    Най-значимият проблем при прилагането на схемите за плащане на площ е наддекларирането на площи, допустими за подпомагане по определените критерии. Общата недопустима площ, установена при проверките е 7.85% от площта на проверените заявления.
Информационните кампании, популяризиращи възможностите и критериите за подпомагане, не са били ефективни. Договорите за тях са сключвани без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, като по този ред са сключени и 2 договора с търговски дружества, които не са радио или телевизионни оператори, в нарушение на чл.16, ал.1 от ЗОП.
    
    Проблемните области са прилагането на контролните дейности, документирането и комуникацията между някои от отделите.
Контролните дейности, елемент на системата за финансово управление и контрол, не са прилагани последователно и не са действали ефективно.  
За отдел „Прилагане на мерки за развитие на селските райони” относителният дял на установените пропуски, свързани с прилагане на контролните дейности, е висок и обхваща 25 на сто от проверените проекти, което поражда висок риск за законосъобразното одобряване на проектите.
Ефективността на отдел „Рибарство и аквакултури” е изключително ниска - един служител е обработил 0.5 заявления за 18 месеца. За сравнение служител от отдел „Прилагане на мерки за развитие на селските райони е обработил 1.5 заявления дневно.
        
        При изпълнение на платежната функция на агенция САПАРД не са прилагани процедурните правила за замразяване/спиране на финансирането при установяване на съмнения за нередности (свързаност между лица) до произнасянето на компетентния орган . Системата за финансово управление и контрол не гарантира, че дейностите са изпълнявани законосъобразно и рискът от изплащане на финансова помощ на нередовни, поради свързаност кандидати, не е минимизиран.
        Не са спазени сроковете за обработка на документите в 43 на сто от проверените проекти по САПАРД.

    Предварителният контрол преди извършване на разход не е осъществяван ефективно, в резултат на което не са предотвратени рисковете от грешки. Системата на двойния подпис не е прилагана непрекъснато, с което са нарушени нормативните изисквания.
Не са утвърдени от изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” резултатите от извършена инвентаризация на активите за 2008 г. и не са отразени във финансовия отчет на фонда.
    При възлагането на обществени поръчки са установени негативни практики, свързани с липса на конкретни изисквания към икономическото и финансовото състояние и квалификацията на участниците.  Липсата на ясни и точни указания за оценка по част от показателите (подпоказателите) в методиките за оценка са довели до прилагане на субективен подход при оценяване на офертите от комисиите. В комисиите не във всички случаи са включвани лица, притежаващи опит и квалификация в съответствие с предмета и сложността на обществената поръчка.
Пропуски в планирането на потребностите от доставки и услуги и в контролните процедури са довели до разделяне на обществени поръчки с идентичен или сходен предмет, в резултат на което е приложен облекчен ред за възлагането им. Сключването на договори и/или извършването на разходи без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки намалява ефективността при изразходване на бюджетни средства.

За подобряване на дейността на ДФ “Земеделие” Сметната палата е дала 24 препоръки на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”.

На Главния прокурор на Република България с решение на Сметната палата съгласно член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата са изпратени констатации от одитния доклад, при които Сметната палата е установила, че има наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 52, ал. 3 от закона, институцията не може да огласява тези констатации.    
Докладът за резултатите от одита на Държавен фонд “Земеделие”  е изпратен на:
          - министъра на земеделието и храните на основание на чл. 41, ал. 2 от Закона за Сметната палата.
- Европейската сметна палата и на Европейската комисия на основание на чл. 50, ал. 4 от Закона за Сметната палата.
- министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията за  обществени поръчки на основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
          - Агенцията за държавна финансова инспекция на основание на чл. 41, ал. 3 от Закона за Сметната палата.

Резултатите от одита бяха представени от председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров пред Комисията по бюджет и финанси и Комисията по земеделието и горите на 41-ото Народно събрание.