31.05.2006 г.

Председателят на Сметната палата подписа заповед за достъп до Публичния регистър

31.05.2006

Сметната палата ще предоставя на всяко лице, което се легитимира, достъп до данните от декларациите, подадени след 1 януари 2005 г. по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Това предвижда заповед на председателя на Сметната палата за реда за достъп до Публичния регистър, както изискват последните изменения на закона.

За да получи достъп, заявителят трябва да подаде писмено заявление, в което да посочи своите имена, адрес, номер на личната си карта и имената и длъжността на лицето, до чиято декларация иска достъп. Заявлението може да бъде изпратено и по пощата. Той може да заяви желанието си и устно, ако дойде лично на ул. "Антим І" 17, етаж 6, където е Публичният регистър и също се легитимира.

Заявителят получава в срок до 7 дни копие от поисканата декларация само лично, срещу представяне на документ за самоличност и след като е платил разходите за предоставената информация. Таксата за едно копие от декларация е 2 лв., а по 1 лв. за всяко следващо копие. Таксата за заявление по образец е 1 лв.

Достъпът до данните от декларациите, подавани през текущата година, ще се осъществява след публикуване на бюлетина, съгласно чл.6, ал.4 от закона. Той предвижда, че  всяка година между 1 октомври и 1 ноември председателят на Сметната палата огласява в интернет  имената на задължените длъжностни лица, които не са подали декларация. Според закона дотогава лицата могат да правят промени в подадените декларации.

Досега публичният регистър бе достъпен само за средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства и за ръководители на институции, оправомощени по други закони да получават информация.

Старият ред за достъп до публичния регистър се запазва само за декларациите, подадени до 31 декември 2004 г.  и за огласяването в медиите на лични или други данни от тях, които конкретизират доходите и имуществото, ще се изисква писмено съгласие от деклараторите, предвижда законът.