26.05.2011 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров оповести международно признатите одитни стандарти в изпълнение на чл. 20, т. 7 от Закона за Сметната палата.

 Международно признатите одитни стандарти са публикувани на интернет страницата в раздел “Правна рамка”, подраздел “Международно признати одитни стандарти”.
За целта бе извършен специализиран превод от английски език на документите, които се издават от Международната организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ, общо над 1500 страници на хартиен носител.

Съгласно Закона за Сметната палата институцията осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности, прилагайки международно признатите одитни стандарти.

Международно признати одитни стандарти са:

    Одитните стандарти, издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ (ISSAI);

    Международните одиторски стандарти (Intenational Standarts on Auditing), издадени от Борда на Международната федерация на счетоводителите (International Federation of Accountants – IFAC), подходящи за финансов одит при ангажименти с включени допълнителни въпроси, специфични за предприятията в публичния сектор.