11.05.2011 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Главния прокурор на Република България съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата:

- доклада за извършения одит на финансовото управление на община Родопи за периода от 01.01.2008 г. до 31.12. 2009 г., заедно с  одитните доказателства към него;
- доклада за извършения одит на финансовото управление на община Костенец за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2009 г., заедно с одитните доказателства към него.

За нарушения на процедури за възлагане на обществени поръчки двата доклада се изпращат и на изпълнителните директори на Агенцията по обществени поръчки и на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Съгласно чл. 56 ал. 1  председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление.
Съгласно чл. 56, ал. 3 Сметната палата не може да огласява данни в случаите по ал. 1 до приключване на наказателното производство.