13.11.2012 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Главна прокуратура одитния доклад и одитните доказателства за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Рила за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад за извършения одит за съответствие при финансовото управление на община Рила без частта, която е изпратена на прокуратурата.
За нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладът е изпратен и на кмета на община Рила, а също и на Общинския съвет.