18.12.2012 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Главна прокуратура одитния доклад и одитните доказателства за извършения одит за съответствие при финансовото управление на община Марица за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад за извършения одит за съответствие при финансовото управление на община Марица без частта, която е изпратена на прокуратурата.

За нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладът е изпратен и на кмета на община Марица, а също и на Общинския съвет.