09.08.2011 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Прокуратурата на Република България одитния доклад за извършения одит на финансовото управление на Община Дряново за периода от 1 януари 2008 г. до 30 септември 2010 г., заедно с одитните доказателства към него, съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3 Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата до приключване на наказателното производство.

В частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки окончателният одитен доклад е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки на основание чл. 49, ал. 1  и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Окончателният одитен доклад е изпратен и на кмета на община Дряново на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата, както и на Общинския съвет-Дряново на основание чл. 47, ал. 3 от Закона за Сметната палата.