19.07.2011 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Главния прокурор на Република България одитния доклад за извършения одит на дейността по разпореждане с имоти – частна общинска собственост и управлението на дяловото участие на общината в търговските дружества в Община Банско за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2009 г., заедно с одитните доказателства към него, съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3 Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата до приключване на наказателното производство.
Окончателният одитен доклад е изпратен и на кмета на община Банско на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата.