24.06.2011 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Главния прокурор на Република България одитния доклад за извършения одит на финансовото управление на Селскостопанска академия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., заедно с одитните доказателства към него, съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3 Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата до приключване на наказателното производство.

В частта за нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладът е даден и на министъра на земеделието и храните като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия на основание чл. 47, ал. 2.