18.06.2012 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Главния прокурор на Република България одитния доклад и одитните доказателства за извършения одит за съответствие при финансовото управление на Община Червен бряг за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2011 г.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад за извършения одит за съответствие при финансовото управление на Община Червен бряг без частта, която е изпратена на прокуратурата.

Сметната палата констатира още:

Предприетите действия от общината за събиране на приходите от местни данъци и такси и от наеми не са достатъчно ефективни, в резултат на което просрочените вземания се увеличават.
Извършени са капиталови разходи без решение на общинския съвет и без да са включени в капиталовата програма. Установени са просрочени задължения.
Процесът на актуване на възстановените земеделски земи не е приключил.
Не са въведени правила за контрол на процеса по актуване, разпореждане и управление с общинско имущество. Няма предварителен контрол за законосъобразност на дейността по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество.
В резултат на неефективен контрол са допуснати нарушения на Закона за обществените поръчки и НВМОП при възлагането на обществените поръчки. Затова в частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки  докладът се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладът е изпратен на кмета на община Червен бряг с отправени 10 препоръки за подобряване на дейността, и на Общинския съвет - Червен бряг, на който Сметната палата е дала 2 препоръки.