03.10.2011 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров изпрати на Главния прокурор на Република България одитния доклад за извършения одит за съответствие при финансовото управление на Община Созопол за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., заедно с одитните доказателства към него, съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3 Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата до приключване на наказателното производство.

Одитният доклад в частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.
 
Окончателният одитен доклад е изпратен и на кмета на община Созопол на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата.