08.05.2012 г.

Председателят на Сметната палата изпрати на Главния прокурор на Република България данни от одитния доклад за извършения одит за съответствие при  финансовото управление на Община Димитровград за периода 01.01.2010 г. до 30.09.2011 г.
         Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление.
Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частта, която е изпратена на прокуратурата.
    Докладът в частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки, се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладът е изпратен на кмета на Община Димитровград и на Общинския съвет – Димитровград, които в срок до три месеца трябва да предприемат мерки за изпълнение на препоръките на Сметната палата.