14.03.2012 г.

Председателят на Сметната палата изпрати на Главния прокурор на Република България данни от одитния доклад за извършения одит на финансовото управление на община Бобов дол за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г., съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

    Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си доклада за извършения одит на финансовото управление на община Бобов дол без частта, която е изпратена на прокуратурата.

    На основание чл. 47, ал. 3 от Закона за Сметната палата, одитният доклад се изпраща и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание.

    В частта му за нарушенията на Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната докладът се изпраща на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” и на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите - София град, офис  Кюстендил.
    
    В частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки  докладът се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

    Докладът е изпратен на кмета на община Бобов дол и на Общинския съвет – Бобов дол, като Сметната палата ще извърши проверка по изпълнението на препоръките, дадени към тях, до 10 дни след изтичането на срока за изпълнението им.