19.04.2012 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Главния прокурор на Република България данни от одитния доклад за извършения одит на дейността по управление и разпореждане с недвижимо имущество – държавна собственост, в Областна администрация Силистра, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление.
Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частта, която е изпратена на прокуратурата.

На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за Сметната палата, докладът е изпратен на администрацията на Министерски съвет, който в случая е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Докладът е изпратен и на областния управител на Област Силистра и в срок до три месеца той трябва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките.