13.10.2011 г.
Председателят на Сметната палата изпраща на Главния прокурор на Република България одитния доклад за извършения одит за съответствие при финансовото управление на община Монтана за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. заедно с одитните доказателства към него, съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно закона Сметната палата не може да огласява данните от доклада, заради които се изпраща на прокуратурата.

В частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Окончателният одитен доклад се изпраща също на кмета на община Монтана (на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата) и на Общинския съвет – Монтана, (на основание чл. 47, ал. 3).