17.10.2011 г.
Председателят на Сметната палата изпраща на Главния прокурор на Република България одитния доклад за извършения одит на финансовото управление на бюджета на Община Несебър за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2009 г., съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно закона Сметната палата не може да огласява данните от доклада, заради които се изпраща на прокуратурата.

На основание чл. 47, ал. 3 от Закона за Сметната палата докладът се  изпраща на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Окончателният одитен доклад се изпраща също на кмета на община Несебър (на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата) и на Общинския съвет – Несебър, (на основание чл. 47, ал. 3).