23.05.2008 г.

Делегация, водена от Радослав Сретенович, председател на Държавната сметна палата на Република Сърбия, е на посещение в българската Сметна палата от 21-24 май, 2008 г.

На работна среща председателят на българската Сметна палата проф. Валери Димитров представи структурата, правомощията и правната рамка на българската одитна институция, а гостът – на сръбската. Членът на Сметната палата на РБ Свилена Симеонова представи темата “Годишното планиране на одитната дейност и докладване.

Конституцията на Р Сърбия регламентира създаването на Държавната одитна институция. На 25 септември 2007 г. парламентът избира състава на Сметната палата с председател Радослав Сретенович. Председателят и членовете се избират за срок от 5 години с възможност за едно преизбиране. Одиторите се назначават за срок от 6 години с възможност за преназначаване.

Държавната сметна палата на Сърбия е независим орган, който се отчита пред Народното събрание. Институцията разполага с широки одитни правомощия. Тя извършва ежегоден одит на изпълнението на държавния бюджет, на местната власт, на политическите партии и др. Одитната дейност се осъществява в съответствие с международните одитни стандарти.