10.11.2003 г.

Българската Сметна палата ще предложи на украинската Сметна палата да участва в съвместен одит на изпълнението на клаузите на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Предложението ще бъде направено по време на посещението на делегация, водена от председателя на българската Сметна палата доц. д-р Георги Николов, в Украйна. Посещението е от 10 до 14 ноември 2003 г. по покана на украинската Сметна палата.

Българската делегация ще се запознае с опита на украинската Върховна одитна институция в одита на изпълнението на държавния бюджет и одита на ефективността на функционирането на държавната администрация. Другите теми, които ще бъдат обсъждани по време на посещението, са използването на информационни системи и технологии в одитния процес, взаимоотношенията на институцията с парламента и неговите комисии и създаването на система за атестиране и стимулиране на персонала.

По време на визитата ще се обсъди изпълнението на подписаното през ноември миналата година споразумение за сътрудничество между двете Върховни одитни институции, както и други дейности от взаимен интерес.

Представители на различни Върховни одитни институции проявиха вече интерес за постигане на споразумение за одитиране на изпълнението на клаузите на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.

Одитът на изпълнението на клаузите на Конвенцията може да се разглежда като естествено продължение на проучването за река Дунав. През 2000 г. Върховните одитни институции (ВОИ) на България, Хърватска, Румъния, Словакия и Словения подписаха Обща позиция за сътрудничество за паралелни/координирани одити за изпълнението на условията на Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав (Конвенция за опазване на река Дунав). От българска страна бе извършена проверка на законосъобразното и целесъобразното изпълнение на изискванията на тази Конвенция от правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.