04.04.2008 г.    Делегация, водена от Георгиoс-Ставрос Куртис, президент на Сметната палата на Гърция, е на посещение в Сметната палата на Република България от 3-7 април 2008 г. Програмата включва работни заседания с председателя проф. Валери Димитров и членове на българската Сметна палата по няколко теми: структура и организация на сметните палати на България и Гърция, връзки с парламентите на двете страни, видове одити и одитни процедури и професионално развитие на одиторите и служителите в двете одитни институции.
Делегацията ще посети и Териториалното поделение на българската Сметна палата в Пловдив.

На официалната вечеря, дадена от проф. Валери Димитров, ще присъства и Н.Пр. г-жа Данаи-Магдалини Куманаку, извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция у нас.

Сметната палата на Република Гърция е създадена с указ от 27 септември 1833 г. по образец на Френската сметна палата.
Към днешна дата палатата е част от съдебната система, чиято роля е определена в Конституцията от 1975 г. Тя следи за контрола върху разходите и наблюдава приходите на държавата, на местните административни агенции и други публични корпоративни органи. Палатата получава неограничен достъп до счетоводни отчети и документи.
Сметната палата се ръководи от президент, подпомаган в дейността си от осем заместник–президенти. Президентът се назначава от Кабинета по препоръка на министъра на правосъдието и се избира от всички заместник - президенти, съдии - съветници и заместник - комисари, които са заемали съответните постове за период не по-кратък от четири години.
Сметната палата на Гърция извършва следните видове одит:

• Предварителен одит (a priory audit)
• Последващ одит (a posteriori audit)

Предварителният одит включва проверка на платежни заповеди, издадени от различни публични организации и по-точно оценка на точността, законността и редовността на разходването. По отношение на държавните разходи се проверяват всички видове транзакции, с изключение на заплати и наеми, считани за по-малко рискови плащания. Годишно Палатата преглежда около един милион плащания.

Последващият одит се извършва на сметките на публичните счетоводители, както и на отчетите на публичните организации и местни административни агенции с цел проверка на тяхното съответствие.
Съгласно гръцката правосъдна система, Сметната палата се дефинира като Върховен публичен финансов съд. Съдилищата в Гърция, в т. ч. и Сметната палата, имат право да проверяват конституционността на законите, а също и да предотвратяват прокарването на такива, които считат за несъответстващи на конституцията. Така например през 1993 г., след намеса на Палатата е спряно приемането на Закон за пенсионирането, съдържащ клаузи, за които предварително не е било поискано експертно мнение.

Съществуват три форми на сътрудничество между Палатата и Парламента:
• Палатата изпраща на Камарата на депутатите годишния доклад за резултатите от своята дейност, който съдържа направените препоръки, наблюдения и предложения за усъвършенстване на законовата система;
• Палатата изпраща годишната декларация на ежегодния финансов отчет и държавния счетоводен баланс, които по Конституция Камарата е задължена да вземе под внимание на парламентарния дебат при изготвянето на държавния бюджет;
• Камарата одобрява бюджета на Палатата на основа на препоръките, дадени от министъра на финансите.

Сметната палата на Република Гърция си сътрудничи с ЕСП, член е на ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ, както и на Международния борд на одиторите на НАТО.

Георгиос-Ставрос Куртис е председател на Сметната палата на Република Гърция от м. юни 2007г. Президент е на тричленния Комитет по одит, отговорен за проверката на сметките на „Организационния комитет по провеждането на Олимпийските игри Атина 2004” (от 2004 г. до настоящия момент).