31.01.2012 г.
Сметната палата извърши одит на изпълнението на целите на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата” в Агенцията за социално подпомагане за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г. с цел да провери ефективно ли е нейното прилагане.

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектите по схемата се отнасят до реформиране, преструктуриране или закриване на специализирани институции за деца и младежи.

Трите компонента на Схемата са:
Компонент 1 „Подкрепа за предоставяне на алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца и Домове за деца, лишени от родителски грижи;
Компонент 2 „Подкрепа за предоставяне на алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за деца с физически увреждания и Домове за деца с умствена изостаналост”;
Компонент 3 „Подкрепа за социално включване на деца и младежи, напускащи специализирани институции”.

По схемата са сключени 43 договора на обща стойност 8 693 328 лв. Две трети от бенефициентите са постигнали степен на усвояване на средствата над 80 на сто.

От дейностите по схемата са обхванати 1995 деца и младежи, ползващи социални услуги, като най-много са на възраст от 8 до 14 години. Около 100 деца и младежи са с физически или умствени увреждания.

Разкрити са 40 нови форми на социални услуги в общността, които досега не са предлагани и са подкрепени 54 специализирани институции. Реинтегрирани са 297 деца и младежи от специализирани институции.

По 11 от договорите са изградени защитени жилища, преходни жилища, наблюдавани жилища, защитени и обособени пространства. Преходното жилище подготвя младежи и девойки с дълъг институционален престой за самостоятелен и независим начин на живот. Те са предназначени за деца и младежи на възраст от 16 до 18 г. или до продължаване на средно образование до 20 г. Наблюдаваните жилища се изграждат за подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализираната институция. Възможно е в тях да се приемат и лица в риск в трудоспособна възраст. Защитеното жилище създава условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции.
По 8 от договорите се предоставят услуги в Центрове за настаняване от семеен тип. Те предоставят жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на децата, лишени от родителски грижи. Подобен род центрове са по-добрата алтернатива на настоящите социални домове.
По 4 договора има дневни и друг тип центрове, по 3 от проектите са центрове за информиране, консултиране, подкрепа и обучение, в един проект се предлага приемна грижа. По 4 проекта се създават арт-ателиета и клубове, а по 8 – консултативна работа, терапевтична и психологическа помощ, алтернативни и иновативни услуги, обучителни и професионални консултации.
Предоставянето на социалните услуги е подпомогнато от ремонти и закупуване на оборудване и обзавеждане в помещенията, където се предоставят услугите.

Проведени са и 143 обучения за повишаване квалификацията на 695 лица от персонала, работещ в специализираните институции за деца, което представлява 73 на сто от специализирания персонал.

Реализирани са 12 партньорства между неправителствени организации и общини в рамките на изпълнението на проектите.

Реализирането на дейностите по одитираната схема е допринесло за постигане на основната й цел – повишаване на качеството на живот на деца и младежи в специализирани институции и за разширяване кръга от възможности за реализиране на политиката за деинституционализация и подкрепа за самостоятелен живот на младежите след напускане на специализираните институции.

Заключението на одиторите е, че за постигане на дългосрочната цел за намаляване на броя на децата в специализираните институции обаче са необходими устойчиви политики, тъй като този процес е продължителен и изисква постоянни усилия и целенасочени действия. Отглеждането на децата в семейна среда и близка до семейната среда е въпрос, към който трябва да се прояви ангажираност от цялото общество.

Основните области, в които са идентифицирани проблеми, са свързани с усъвършенстване на организационната структура на Агенцията за социално подпомагане като Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подобряване на финансовия контрол, по-добро планиране на индикаторите по индивидуалните договори и др. Част от установените слабости са коригирани от агенцията и са в посока повишаване на ефективността от изпълнение на дейностите.

Агенцията за социално подпомагане е предприела действия за осигуряване на устойчивост на социалните услуги по схемата чрез обезпечаване на финансов ресурс за функционирането им като държавно-делегирана дейност.