07.10.2010 г.

Договорите за ремонта на сградата на МРРБ, за Водното огледало, както и други 7 договора на висока стойност – всеки един между 20 и 30 млн. лв., не са проверявани от Сметната палата при одита на финансовото управление на МРРБ, обхващащ периода 2008-2009 г.

Причината за това е, че за тях прокуратурата вече е била възложила проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция и цялата документация е била при проверяващите от агенцията.  

Това е посочено и в доклада за резултатите от извършения одит, където се казва как точно е формирана извадката, обект на одита на Сметната палата:
 “За одитирания период са възложени общо 736 обществени поръчки, от които - 125 по реда на ЗОП, 149 - по реда на чл. 3 от НВМОП и 462 - по чл. 2 от НВМОП.
За оценка на законосъобразността на проведените процедури - спазването на принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП и НВМОП, одитният екип е приложил подхода на директните съществени проверки на документацията, съдържаща се в досиетата за възлагането на обществени поръчки, включени в одитната извадка. За определяне на извадката от съвкупността на проведените през одитирания период процедури са извадени процедурите, чиято документация е иззета за проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция и звеното за вътрешен одит на МРРБ. Популацията, от която е формирана извадката, включва 190 процедури, разделени на четири подпопулации по признак „година на провеждане”, „процедура по ЗОП” и „процедура по НВМОП”. Процедурите в отделните популации са подредени по низходящ ред на стойността на поръчката. От така формираните популации в извадката са избрани 20 на сто от броя на процедурите с най-висока стойност, т.е. 39 процедури, които обхващат 81 на сто от стойността на сключените договори.
За постигане на изискващото се 95% ниво на увереност, одиторите са проверили и сключените договори на основание чл. 2 от НВМОП. От тази популация са изключени договорите, които са на стойност под прага на чл. 2, ал. 2 – 194 договора за 2008 г. и 82 за 2009 г. Проверени са всички обществени поръчки, които са възложени без събрани 3 оферти и надвишаващи прага на чл. 2, ал. 1.(без тези, които се проверяват от Агенцията за държавна финансова инспекция и вътрешния одит) – 46 броя.”