19.02.2024 г.

Сметната палата предложи на Централната избирателна комисия (ЦИК), която прие, издаваните от одитната институция удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП), необходими при регистриране за участие в избори, да бъдат предоставяни по служебен път на ЦИК.

Според чл. 37, ал. 1 от ЗПП, Сметната палата издава удостоверения за представените и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация.

Облекчението на административната процедура е предложено от Сметната палата, тъй като практиката показва, че предвид големия брой проведени избори (редовни и извънредни) през последните няколко години, с голяма част от документите се удостоверяват едни и същи факти за един и същ период.

По предложение на ЦИК към удостоверенията ще се прилага и списък с наименованията на партиите, представили в срок годишните си финансови отчети, който ще се публикува на интернет страницата на Сметната палата.

Използваме повода да напомним, че от 1 февруари годишните финансови отчети на политическите партии (на хартиен и електронен носител) се подават в сградата на Сметната палата на ул. „Антим I“ №17, ет. 6, където са създадени по-добри условия за тази дейност.