22.03.2011 г.

Сметната палата напомня, че крайният срок, в който политическите партии трябва да представят финансовите си отчети за 2010 г., е 31 март 2011 г.

Това предвижда Законът за политическите партии, съгласно който финансовият контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество се осъществява от Сметната палата.

За да подпомогне партиите при представянето на отчетите си, Сметната палата подготви информация  и образци на необходими отчетни документи.

Политическите партии са задължени да изготвят финансов отчет за предходната календарна година съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Финансовите отчети преди представянето им в Сметната палата подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.

Политическите партии трябва представят в Сметната палата финансов отчет на хартиен и електронен носител. Към него се прилага декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите лица, направили дарения.
Годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията по образец със списък на физическите лица, направили дарения, се смята за неподаден.

Сметната палата публикува на интернет страницата си в срок до 15 април на текущата година отчетите и декларациите с данни за дарителите, списък с наименованията на партиите, които не са подали отчети в срока, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

В 6-месечен срок от изтичането на срока за получаване на годишните финансови отчети Сметната палата извършва одит за съответствие с изискванията на Закона на политическите партии и на Закона за счетоводството на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали са предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори, ако такива са провеждани през годината.

След изтичането на срока за публикуване на отчетите на интернет страницата на Сметната палата, органите на Националната агенция за приходите извършват действия по реда на  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на политическите партии, които получават държавна субсидия и които не са подали в срок отчетите си пред Сметната палата. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща на Сметната палата информация за предприетите от нея действия, включително за издадените ревизионни актове.

Сметната палата публикува на интернет страницата си доклада от одита и получената информация от Националната агенция за приходите в срок до един месец от приемането на доклада и получаването на информацията.

При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.

При установени от органите на Сметната палата в процеса на одита нарушения на политическа партия при набирането или разходването на средства, при управлението на предоставеното имущество или при финансовата отчетност с решение на Сметната палата докладът в съответната му част, както и събраните доказателства, се изпращат на Софийската градска прокуратура в 7-дневен срок от приемането му.  

Сметната палата издава удостоверения за представените и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация. Удостоверението се предоставя от политическата партия пред Централната избирателна комисия при регистриране за участие в съответните избори.

На политическа партия, която не представи в срок финансовия си отчет и декларация със списък на дарителите или не изпълнява задължението си за създаване и водене на публичен регистър на интернет страницата си съгласно изискванията на закона, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. Лице от политическа партия, което възпрепятства извършването на одит от Сметната палата, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.