27.10.2011 г.

Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за кметове и общински съветници, в срок до 30 дни от изборния ден трябва да представят пред Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. За участниците в балотажи срокът за представяне на отчети тече от датата на балотажа.

Отчетът се представя на хартиен и електронен носител (компактдиск – CD) с придружително писмо (образец).
 Към отчета се представя извлечение от банковата сметка, оповестена за обслужване на предизборната кампания на участника.

Средствата на кандидат и/или на член на инициативен комитет за предизборната кампания (както и извършените от тях разходи) се отчитат в отчетите на съответната партия, коалиция от партии и инициативен комитет.

Към отчетите се прилагат заверени копия на декларациите  по чл. 154 от Изборния кодекс.
Отчетите се изготвят и представят по образец, утвърден от Сметната палата, за всеки вид избор, и се изпращат на адрес: София 1000, ул. Екзарх Йосиф 37, Сметна палата.

Сметната палата публикува отчетите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 15 дни от изтичане на срока за представянето им.
Сметната палата проверява за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания.

Образците на отчети може да намерите в интернет страницата на Сметната палата,  в  раздел „Финансов контрол по Изборния кодекс”, подраздел „Отчитане на предизборната кампания".