10.10.2021 г.

Единният регистър по Изборния кодекс - ЕРИК, който се поддържа от Сметната палата, ще бъде отворен на 15 октомври за подаването на информация от политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети - участници в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Важно уточнение на Сметната палата:

В изпълнение на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, политическите субекти, регистрирани за участие и в двата вида избори, следва да изпращат в Сметната палата в указания срок и начин информацията за включване в регистъра поотделно за всеки от двата вида избори.

До 20 октомври, 5 дни след откриването на кампанията, участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. трябва да изпратят информацията по чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс за включването й в ЕРИК, а именно:

  1. Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
  2. Трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;
  3. Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата;
  4. Декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;
  5. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация по чл. 171, ал. 2 от ИК за включване в ЕРИК.

Информацията следва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата.

Сметната палата е публикувала указания и образци на писма, заявления, декларации, отчети, които участниците в изборите трябва да подават. Те могат да се видят на интернет страницата на институцията в раздел „Контрол - избори“ и в ЕРИК в раздел „Подаване на документи към Регистъра“.

Обръщаме внимание, че в изпълнение на чл. 172, ал. 4 от ИК политическите субекти, регистрирани за участие и в двата вида избори, ще трябва да представят пред Сметната палата и отчета по чл. 172, ал. 1 от ИК поотделно за всеки от двата вида избори.