29.11.2002 г.

ОСИГУРЯВАНЕТО В ЧАСТНИЯ СЕКТОР У НАС Е ВЪРХУ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, УСТАНОВИ СМЕТНАТА ПАЛАТА

29.11.2002 г.

Осигуряването на преобладаващата част от работещите в частния сектор през 2001 г. е върху минималната работна заплата за страната. Това е един от проблемите на държавното обществено осигуряване, констатиран при извършените одити от Сметната палата в Националния осигурителен институт и 28-те районни управления "Социално осигуряване" в страната за периода от 01.01.2001 г. до 31.12.2001 г.

Друг проблем e ниската събираемост на задълженията към държавното обществено осигуряване от Агенцията на държавни вземания. По изпратени от Националния осигурителен институт преписки тя е 4%.

Голяма част от лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен патентен данък, не се осигуряват текущо през годината.

Създаденият облекчен режим по отношение на осигуряването на земеделските производители и тютюнопроизводителите не води до увеличаване на самоосигуряващите се в тези отрасли.

Увеличена е натовареността на контролните органи на Националния осигурителен институт, което не дава възможност за проверка на по-голям брой осигурители.

Резултатите от извършените одити сочат, че с дейността си Националният осигурителен институт е осигурил добро взаимодействие между държавните институции за подобряване на събираемостта на приходите от публичните вземания, за гарантиране на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване.

 Съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на държавното обществено осигуряване е в съответствие с действащото за 2001 г. законодателство и указанията на Министерството на финансите.

Налице е неизпълнение на приходите по консолидирания бюджет с 8.99 на сто спрямо приетия закон. Приходите по източници и по размери са законосъобразни. Отчетено е превишение на извършените разходи спрямо приетите със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2001 г. с 0.66 на сто, което се дължи на превишението на разходите за фонд "Пенсии". Разходите по бюджета са извършвани в съответствие с действащите закони, сключените договори и предоставените правомощия.

По консолидирания бюджет на Националния осигурителен институт е отчетен дефицит от 1 374,1. хил. лв., който се дължи на отрицателния финансов резултат, отчетен по бюджетите на фонд "Пенсии" във всички районни управления с изключение на Столичното управление. Този дефицит е покрит от реализираните излишъци по бюджетите на фондовете "Трудова злополука и професионална болест", "Общо заболяване и майчинство", бюджета на Националния осигурителен институт, средствата по вътрешното и външното финансиране и отпусната допълнителна субсидия от централния републикански бюджет.

Ръководството на Националния осигурителен институт и районните управления са осигурили добро и ефективно финансово управление на средствата. Общият размер на констатираните грешки и нередности са несъществени спрямо отчетените приходи/разходи.

След връчване на одитния доклад констатираните грешки и нередности са отстранени. За подобряване на дейността на Националния осигурителен институт по изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване са дадени препоръки на министъра на труда и социалната политика, председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, и на управителя на Националния осигурителен институт.

Пълният доклад