01.06.2004 г.

Одитът на приватизацията у нас затруднен от ненадеждна и недостатъчна информация за целия приватизационен процес през годините

01- 02.06.2004 г.

Единадесетата среща на Работната група на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) по одит на приватизацията бе открита от доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата.

В българската законодателната уредба има ограничителни мерки, които позволяват да се разглеждат само фискалните ефекти от приватизацията. Сред трудностите, с които се срещат одиторите при работата си, са честите промени в законодателството, множеството държавни субекти, извършващи приватизацията, различните платежни средства, с които са извършвани сделките и ненадеждна и недостатъчна информация за целия приватизационен процес, формиран през годините. Сред проблемите са също и липсата на законова регламентация на банковата приватизация, непрецизно формулирани законови разпоредби, липса на аналитична счетоводна отчетност, която да дава увереност, че всички дължими суми по приватизационните договори са издължени.

Такива изводи бяха направени при представянето на българския опит в одита на приватизацията от Надежда Сандолова, член на Сметната палата на Република България. Тя посочи, че всички тези трудности са сериозни предизвикателства пред българските одитори при извършването на одитите.

Досега приватизацията в основните отрасли на икономиката в България е приключила, каза заместник-министърът на икономиката Димитър Ивановски. Към 31 март 2004 г. остават за приватизация 174 на брой мажоритарни държавни пакети. Продадени са 2770 предприятия. Общият размер на раздържавените държавни активи възлиза на 64,15% от общите държавни активи и 97,16% от подлежащите на приватизация активи.

Общият финансов ефект от сключените приватизационни сделки възлиза на 8,8 милиарда щатски долара, като от тях 3,6 милиарда долара са договорени плащания по сделки, 1,2 млрд. долара – поети задължения от купувачите и 4 млрд. Долара поети ангжименти за инвестиции.

По действащия закон структуроопределящи предприятия за страната са 118 търговски дружества с над 50% държавно участие, които са в т. нар. забранителен списък за приватизация. На борсата за периода 20 юли 2003 г. – 26 май 2004 г. са продадени 1027 пакета от държавни акции или дялове от дружествата с под 50% държавно участие, както и голям брой мажоритарни пакети от акции.

Във встъпителното си слово Сър Джон Бърн, главен контрольор и одитор на Сметната палата на Обединото Кралство и председател на Работната група на ИНТОСАЙ по одит на приватизацията заяви, че Работната група е започнала дейността си преди 11 години, като първоначално се е занимавала само с одит на приватизацията. Впоследствие вниманието е било насочено и към регулаторните органи за контрол върху приватизираните обекти, а още по-късно - върху обектите, където държавата е миноритарен собственик или акционер.

Председателят на икономическата комисия в Народното събрание проф. Валери Димитров запозна представителите на Работната група със законодателната уредба в Република България, свързана с приватизацията. Той поясни, че е подготвен проект за изменение на закона за приватизацията и следприватизационния контрол, който предстои да бъде обсъждан тези дни в парламента.

Работната група на ИНТОСАЙ се запозна с унгарския опит в одита на приватизацията, представен от г-н Арпад Ковач, президент на Сметната палата на Унгария, приватизацията и одитния опит в Литва, Руската федерация, Естония, корпоративния опит на публичните сдружения в Обединеното Кралство и одитните практики в Норвегия и Бразилия.

Вторият ден на срещата бе посветен на въпроси, свързани  с обучението. За новостите в обучението говориха Магнус Борге, генерален одитор на Иинициативата на ИНТОСАЙ за развитие (ИИР), и Патрик Калахан, мениджър на информационно и електронно обучение в ИИР. Доклад от първата среща на Управителния съвет по обучението представи Дон Кребтри, главен одитор в Сметната палата на Обединеното Кралство. Дискутирани бяха следващите стъпки на Работната група в сферата на обучението. Обменен бе и опит в тази насока. Обсъдени бяха проблемите, които евентуално могат да бъдат докладвани на ХVІІІ-я ИНКОСАЙ.

Срещата на Работната група бе закрита от доц. д-р Георги Николов, председател на българската Сметна палата. Той заяви, че срещата в България дава възможност да се трасират пътищата за продължаване на дейността на Работната група и изрази убеденост, че участниците ще поддържат контакти и ще обменят информация и опит помежду си и занапред.